Quin valor té, la G1? Quin valor ha de tenir? / ES: ¿Que valor tiene la G1? ¿Que valor debe tener?

ES: Nota La traducción en castellano abajo, gracias a @Cordeliaze Nota: no tengo la traducción al castellano a punto aún. Si a alguien le apetece echarme una mano y traducir este texto a otras lenguas, se lo agradeceré :-p

Comparteixo aquest artícle del blog de girala.net aquí al fòrum, per si el trobeu in teressant i participar en un debat :wink: Segur que hi ha molts arguments i opinions que el complementen, el rebaten, el reforcen…

Quin valor té, la G1? Quin valor ha de tenir?

Aquestes són preguntes recurrents en la gent que arriba al món de la moneda lliure G1. I també dels comerciants o professionals a qui volem convèncer perquè s’incorporin a la xarxa de persones i empreses que ofereixen els seus serveis en moneda lliure.

La resposta tècnica seria que no té un valor preestablert, i que el seu valor dependrà del que li donin els seus usuaris, en una zona/regió/comunitat concreta. Això, a la pràctica, en una economia dinàmica, depèn de la llei de l’oferta i la demanda, entre d’altres (com el possible valor com a “reserva”/estalvi, inversió, etc. que en el cas de la moneda lliure, que té per disseny un component d’oxidació del 10% anual, està desincentivat per, precisament, afavorir que s’usi per als intercanvis del dia a dia).

El problema de la g1, o qualsevol moneda d’adopció voluntària (no forçada per un govern, una normativa) que s’introdueixi en un moment donat en una comunitat/zona, és que encara no hi ha una xarxa dinàmica de serveis oferts en aquesta moneda: això és precisament el que cal construir. I la forma com es resol el seu valor pot ser, entre altres, que els impulsors persuadeixin a les persones que l’adopten d’un valor de referència. Una g1 val 0,1€, o 1€, o 3€ , o 1 cafè, o 1 menú, o el que sigui…

Aquesta decisió podria ser poc important, confiant en el fet que després el seu valor anirà variant fins a trobar un equilibri entre oferta (serveis oferts en aquesta moneda) i demanda (quantitat de moneda efectivament disponible per al consum). Però, en realitat, té més implicacions de les que sembla, i per això, en cas que els impulsors vulguin “orientar” els nous usuaris, caldria que les entenguessin i les tinguessin en compte.

Començaré donant una premissa: la baula més valuosa de la cadena, perquè és l’única que dona sentit a una economia, i perquè és la més difícil d’incorporar a una moneda nova, són els productors, els professionals, les empreses. Són les que conformen l’OFERTA. Sense oferta de productes i serveis una moneda no serveix per a res (exceptuant les que serveixen només com a béns d’inversió, com podria ser l’or o el bitcoin avui en dia).

Llavors, anem a veure dos escenaris amb dos valors diferents de la moneda, i com poden afectar els proveïdors de serveis. Els anomenarem escenari apreciat i escenari depreciat.

Suposant que una economia inicialment poc dinàmica i diversificada, que tendirà a una economia més madura en un període donat de temps, a on el valor de la moneda Gex (Gexemple), quedarà estabilitzat en, posem per cas 5 Gex = 1 cafè.

En un primer escenari APRECIAT, els impulsors donen un valor alt, apreciat, a la moneda, i suggereixen als primers usuaris que usin una referència d’1 Gex = 1 cafè. Llavors tenim un productor de taronges que ven 5.000 kg de taronges per 10.000 Gex (o sigui, un poder de compra de 10.000 cafès, perquè pel pagès 1 kg de taronges equival a 2 cafès). I aquest productor, un dels primers, acumula/estalvia bona part d’aquests Gex perquè al començament d’aquestes monedes del que menys abunda és de productors professionals, els que ofereixen un producte que a tothom interessa, però que ell mateix no pot gastar en altres productes davant la falta inicial d’altres proveïdors dels productes i serveis que ell ha de menester per sostenir la seva activitat (adob, combustible, mà d’obra).

Que li passarà a aquest productor si després d’un o dos anys s’estabilitza en 5 Gex = 1 cafè? Que els seus 10.000 Gex només tenen un poder de compra de 2.000 cafès. Aquest productor, un dels que va apostar per la nova moneda en un moment en què pocs hi apostaven, ha perdut el 80% del poder de compra que tenia i que amb tant de sacrifici va posar al mercat. La decisió dels impulsors de la moneda, proposant un valor inicial tan apreciat (el que va facilitar tenir molta disponibilitat de moneda per dinamitzar mercats, actes de difusió, etc.) ha acabat lesionat els interessos dels actors més importants, els que donen sentit a tot, els productors, els que ofereixen servei; sobretot als que no ho fan de manera totalment anecdòtica i marginal, sinó als que ofereixen un volum de producte significatiu: els productors professionals, els que tenen més impacte a l’economia.

I en el cas invers? I si els promotors de la moneda haguessin suggerit per iniciar un valor DEPRECIAT DE 10 Gex = 1 cafè? Llavors el que hagués passat és que el nostre pagès hauria venut els 5000 kg de taronges per 100.000 Gex (o sigui un poder de compra de 10.000 cafès, exactament igual que en l’exemple anterior). Però dos anys més tard, quan el mercat s’ha “estabilitzat” en un valor de 5 Gex = 1 cafè, el nostre pagès, amb els seus 100.000 Gex pot comprar 20.000 cafès. Ha duplicat la seva riquesa, la capacitat de compra de la seva moneda. Els seus interessos no s’han lesionat, ans al contrari: hem afavorit als actors primordials del nostre sistema.

Quin escenari és preferible?

Òbviament, des del punt de vista del pagès, dels productors, dels que ofereixen serveis en un volum significatiu, el segon. Amb el primer, per contra, lesionem aquest sector, el més crucial i valuós per l’adopció, però sobretot per la salut de la nova moneda. En el primer escenari el que aconseguim és cremar els productors, que desapareguin del sistema i tenir una història massa vegades repetida en les monedes locals, de comunitats amb molta moneda disponible en mans de consumidors que no poden comprar res massa valuós/significatiu, i de productors que la van acumular i no saben que fer-ne. Una moneda morta, que només va funcionar en els primers estadis, quan els pocs productors que hi van entrar encara no s’havien cremat. :wink:

Per aquest motiu el meu punt de vista és el de suggerir, a les persones, comerços i professionals, un valor depreciat de la G1, de 10 g1 = 1 cafè. O sigui que els membres cocreadors de la moneda tinguin una capacitat “modesta” de crear moneda, de 30 cafès al mes. Perquè la cocreació, al contrari de com molta gent creu, no té com a objectiu res més que el de permetre que la moneda estigui disponible i que la seva oxidació sigui, també, possible, així com evitar l’acaparament a mig/llarg termini, de la moneda. Però, en cap cas, la creació de moneda nova (cocreació en el cas de la G1) pot significar una part significativa de l’economia, si la comparem amb les transaccions econòmiques, que és el que realment importa. Llavors, perquè s’entengui millor, si en un any creem un 10% de la moneda existent, posem per cas 100 cafès, que s’incorporen als 1.000 cafès que ja existien, el que serà un indicador de bona salut del sistema és que hi hagi moltes transaccions amb la moneda, que aquests 1.100 cafès es facin servir moltes vegades (recordeu que un mateix bitllet es pot usar molts cops en un any: jo pago al pagès de les taronges, ell al tècnic informàtic, l’informàtic al forner, etc.). Com més serveis significatius estiguin a disposició de la comunitat, més recircularà el “mateix” bitllet, i l’import de les transaccions econòmiques; l’economia basada en l’esforç (l’esforç és un dels paràmetres que es valora en establir els preus, juntament amb l’escassetat i la necessitat) serà una proporció molt més alta que la moneda cocreada, sense cap esforç, i que simplement ens cal a nivell funcional / utilitari.

Podria parlar, també, de la inconveniència de l’heterogeneïtat, en territoris relativament veïns, de diferents valors de la moneda, però això serà en un altre article. :wink:

3 Me gusta

Voy con la traducción al castellano … después de traducirlo, leerlo y considerarlo …opinaremos.
Gracias @arbocenc

¿Qué valor tiene el G1? ¿Qué valor debe tener?

Estas son preguntas recurrentes en las personas que vienen al mundo de la moneda libre G1. Y también los comerciantes o profesionales a los que queremos convencer para que se unan a la red de personas y empresas que ofrecen sus servicios en moneda libre.

La respuesta técnica sería que no tiene un valor preestablecido, y que su valor dependerá de lo que le den sus usuarios, en una zona/región/comunidad específica. Esto, en la práctica, en una economía dinámica, depende de la ley de la oferta y la demanda, entre otras, como su posible valor como “reserva”/ahorro, inversión, etc. que en el caso de la moneda libre, que está diseñada para tener un 10% de componente de oxidación anual (aproximada), se desaconseja (precisamente por su uso para los intercambios del día a día).

El problema de la g1, o cualquier moneda de adopción voluntaria (no forzada por un gobierno, una normativa) que se introduzca en un momento dado en una comunidad/zona, es que todavía no existe una red dinámica de servicios ofrecidos en esta moneda: esto es precisamente lo que hay que construir. Y la forma en que se resuelve su valor puede ser, entre otros, que los impulsores persuadan a las personas que lo adoptan estableciendo un valor de referencia. Una g1 vale 0,1€, o 1€, o 3€, o 1 café, o 1 menú, o lo que sea…

Esta decisión podría ser poco importante, confiando en que después su valor irá variando hasta encontrar un equilibrio entre oferta (servicios ofrecidos en esa moneda) y demanda (cantidad de moneda efectivamente disponible para el consumo). Pero, en realidad, tiene más implicaciones de las que parece, y por eso, en caso de que los impulsores quieran “orientar” a los nuevos usuarios, deberían entenderlas y tenerlas en cuenta.

Empezaré dando una premisa: el eslabón más valioso de la cadena, porque es el único que da sentido a una economía, y porque es el más difícil de incorporar a una moneda nueva, son los productores, los profesionales, las empresas. Son las que conforman la OFERTA. Sin oferta de productos y servicios una moneda no sirve para nada (exceptuando las que sólo sirven como bienes de inversión, como podría ser el oro o el bitcoin hoy en día).

Entonces, vamos a ver dos escenarios con dos valores distintos de la moneda, y cómo pueden afectar a los proveedores de servicios. Los llamaremos escenario apreciado y escenario depreciado.

Suponiendo que una economía inicialmente poco dinámica y diversificada, que tenderá a una economía más madura en un período dado de tiempo, donde el valor de la moneda Gex (Gejemplo), quedará estabilidad en, pongamos por caso 5 Gex = 1 café.

En un primer escenario APRECIADO, los impulsores dan un valor alto, apreciado, a la moneda, y sugieren a los primeros usuarios que usen una referencia de 1 Gex = 1 café. Entonces tenemos un productor de naranjas que vende 5.000 kg de naranjas por 10.000 Gex (o sea, un poder de compra de 10.000 cafés, porque para el campesino 1 kg de naranjas equivale a 2 cafés). Y este productor, uno de los primeros, acumula/ahorra buena parte de estos Gex porque al principio de estas monedas de lo que menos abunda es de productores profesionales, los que ofrecen un producto que a todo el mundo interesa, pero que él mismo no puede gastar en otros productos frente a la falta inicial de otros proveedores de los productos y servicios que él debe necesitar para sostener su actividad (abono, combustible, mano de obra).

¿Qué le pasará a este productor si después de uno o dos años se estabiliza en 5 Gex = 1 café? Que sus 10.000 Gex sólo tienen un poder de compra de 2000 cafés. Este productor, uno de los que apostó por la nueva moneda en un momento en el que pocos apostaban, ha perdido el 80% del poder de compra que tenía, y que con tanto sacrificio puso en el mercado. La decisión de los impulsores de la moneda, proponiendo un valor inicial tan apreciado (lo que facilitó tener mucha disponibilidad de moneda para dinamizar mercados, actas de difusión, etc.) ha terminado lesionado los intereses de los actores más importantes, los que dan sentido a todo, los productores, los que ofrecen servicio; sobre todo a quienes no lo hacen de manera totalmente anecdótica y marginal, sino a quienes ofrecen un volumen de producto significativo: los productores profesionales, los que tienen más impacto en la economía.

¿Y en el caso inverso? ¿Y si los promotores de la moneda hubieran sugerido para iniciar un valor DEPRECIADO DE 10 Gex = 1 café? Entonces lo que hubiera pasado es que nuestro agricultor habría vendido los 5000 kg de naranjas por 100.000 Gex (o sea un poder de compra de 10.000 cafés, exactamente igual que en el ejemplo anterior). Pero dos años después, cuando el mercado se ha “estabilizado” en un valor de 5Gex = 1 café, nuestro campesino, con sus 100.000Gex puede comprar 20.000 cafés. Ha duplicado su riqueza, la capacidad de compra de su moneda. Sus intereses no se han lesionado, sino todo lo contrario: hemos favorecido a los actores primordiales de nuestro sistema.

¿Qué escenario es preferible?

Obviamente, desde el punto de vista del campesino, de los productores, de quienes ofrecen servicios en un volumen significativo, el segundo. Con el primero, por el contrario, lesionamos a este sector, el más crucial y valioso por la adopción, pero sobre todo por la salud de la nueva moneda. En el primer escenario lo que conseguimos es quemar a los productores, que desaparezcan del sistema y tener una historia demasiadas veces repetida en las monedas locales, de comunidades con mucha moneda disponible en manos de consumidores que no pueden comprar nada demasiado valioso/significativo, y de productores que la acumularon y no saben qué hacer con ellos. Una moneda muerta, que sólo funcionó en los primeros estadios, cuando los pocos productores que entraron todavía no se habían quemado. :wink:

Por este motivo, mi punto de vista es el de sugerir, a las personas, comercios y profesionales, un valor depreciado de la G1, de 10 g1 = 1 café. O sea, que los miembros cocreadores de la moneda tengan una capacidad “modesta” de crear moneda, de 30 cafés al mes. Porque la cocreación, al contrario de cómo mucha gente cree, no tiene como objetivo nada más que permitir que la moneda esté disponible y que su oxidación sea, también, posible, así como evitar el acaparamiento a medio/largo plazo , de la moneda.
Sin embargo, en ningún caso, la creación de moneda nueva (cocreación en el caso de la G1) puede significar una parte significativa de la economía, si la comparamos con las transacciones económicas, que es lo que realmente importa. Entonces, para que se entienda mejor, si en 6 meses creamos un 10% de la moneda existente, podemos por caso 100 cafés, que se incorporan a los 1.000 cafés que ya existían, lo que será un indicador de buena salud del sistema es que haya muchas transacciones con la moneda, que estos 1.100 cafés se utilicen muchas veces (recuerde que un mismo billete se puede usar muchas veces en 6 meses: yo pago al campesino de las naranjas, él al técnico informático, el informático al panadero , etc.). Cuanto más servicios significativos estén a disposición de la comunidad, más recirculará el “mismo” billete, y el importe de las transacciones económicas; la economía basada en el esfuerzo (el esfuerzo es uno de los parámetros que se valora al establecer los precios, junto con la escasez y la necesidad) será una proporción mucho mayor que la moneda cocreada, sin ningún esfuerzo, y que simplemente necesitamos para nivel funcional / utilitario.

Podría hablar, también, de la inconveniencia de la heterogeneidad, en territorios relativamente vecinos, de distintos valores de la moneda, pero esto será en otro artículo. :wink:

3 Me gusta

Gracias @Cordeliaze , eres un Sol. Hay un error que me ha indicado @kapis y es que la cocreación no equivale al 10% semestral, sinó anual, aunque el cálculo se haga semestralmente. Por lo tanto, deberías corregir en tu traducción los errores del original:

  1. que está diseñada para tener un 10% de componente de oxidación anual
  2. si en un año creamos un 10% de la moneda existente
  3. recuerde que un mismo billete se puede usar muchas veces en un año

Corregido.
Nota:
Mi réplica la haré después de alguna que quiera responder con su parecer.
Espero que se anime el debate, como tu sabes mi opinion … la dejaré para mas adelante.
Un abrazo.

1 me gusta

Bravo @arbocenc ! Muy bién escrito y muy bién ordenadas las ideas. Siento que has dejado por escrito algo que nunca había encontrado las palabras y el sentido para explicarlo. Estoy 3000% de acuerdo!

Siento que estoy aprendiendo mucho con la G1. Eso me da mucha energía para seguir por el camino precioso que estamos abriendo tanta gente!

2 Me gusta

Vamos con un primer análisis de lo que aquí pone.

¿Quieres decir, que la elección del valor inicial de equivalencia da igual, porque ¿la oferta y demanda? encontraran un equilibrio en el precio final?
Esto, por favor, ¿podrías explicarlo?

Yo comento empezando a ver esto …

Tomo 1 Gex y estipulo 1 € (1:1)… y el precio lo pongo en mi mercado viendo el precio en €uros en el que estoy… (de las naranjas a 2 €/kg) así pongo. 2 Gex el kilo.

Llega otro y toma que 1 Gex es 0,1 €… (10:1) y el Kg de naranjas (2 €/kg) es entonces 20Gex el kilo.

Entonces según esto de oferta y demanda, las naranjas ¿en cuanto se quedan? ¿Tiene algo que ver la oferta y demanda en el ajuste de un precio?
Segun esta idea si hay muchos Gex entonces ¿costará 20Gex/kg? y si hay pocos Gex ¿2 Gex?

Esto, dices , debe ser POCO IMPORTANTE porque… ¿quien regula el precio final? ¿la oferta de naranjas y la disponibilidad de Gex? ¿la demanda de naranjas y la disponibilidad de Gex? ¿o va ser la equivalencia la que marque el mercado?
Quien marca el precio finalmente … creo que hay uno que si estableces equivalencia fija o variable (me da igual) es el que marca una guía … si, la inicial … pero ¿Quien pone la primera equivalencia? Esa va a ser FUNDAMENTAL! … tú piensas que después la abandonas y ya está … pero … ¿Cuando la abandonaras? ¿Con cuánta masa crítica de mercaderes? ¿Como y quien lo decide?..
No te digo nada si es una web donde escoges esa equivalencia … !que la puedes escoger!

Dices que CONFIAMOS que ese valor (¿de la equivalencia? ¿que valor? ¿El precio final?) va a ir variando poco a poco … y haciendo equivalencias con otro sistema monetario que inflacciona precios en el mercado según como le venga…

Este es mi primer comentario … para no saturar toda la exposición.
!Como me gustaría entenderlo! !la verdad!

*Nota: Comento esto porque el resto de tu exposición se refiere a que es importante en un contexto que no explica (o no entiendo) como se consigue llegar a un precio final entre 20 y 2 Gex… En el caso que expongo aquí …
¿Tu confías en la oferta y demanda de un mercado? ¿o es el precio el que manda …y ese depende de la escasez… y además de los costes… y suma y sigue ?

La oferta y la demanda. Otra cosa es que la mayoria de gente decidiera creer en una teoria que lo fijase, el precio, pero esto ni en el euro ni en ninguna cryptomoneda ni sistema descentralizado ha pasado nunca. No digo que no pase en la G1, pero es posible que mucha gente crea en la oferta y la demanda (inconsciemtemente) y suben los precios si hay mucha demanda o poca producción en tu trabajo. La gente dirá… Yo simolemento creo que no esta en nuestras manos…

Esta es una buena pregunta. Lo que explica muy bien Joan es que tienes que empezar por poco valor de la moneda y que vaya subiendo si tiene que subir, pero que no baje el valor porque desencadenaria una fuga de prodouctores descontentos que desencadenaria con mas devaluación.

Yo no tengo claro que 1 DU = 1 cafe se un buen inicio pero esta claro que algo parecido. Creo que poco a poco irá subiendo. En una economia desarrollada como la del euro y con la masa monetaria y población europea, Laborde dice que un DU serian 28 euros… Ver calculos aqui: Artículo traducido del blog CreationMonetaire.info: Masa monetaria € enero 2022 y qué pasaria en una moneda libre

Quien sabe si, dentro de muchisimos años en una sociedad junista desarrollada con 1 DU puedas comprar lo que puedes ahor con 28 euros…

Me temo que esto que crees (esa presunta ley de la oferta y demanda) no es muy de fiar.
Esta creencia de que una oferta y una demanda ponen los precios … es (para mí) un engaño.
El precio de un bien escaso sube si hay mucha demanda … es decir, te “aprovechas” y subes TU ese precio… como si fuera una subasta, donde todo el mundo quiere tu bien y va pagando más si alguien puja … ¿Hasta donde? Hasta el que más pueda.
¿Quien regula eso? Nadie, simplemente es la ley del más fuerte el que marca el precio, y el más fuerte aquí es el que más dinero tiene.
En un mercado cualquiera marca los precios (en la economía actual) el que más fuerza tiene, no la oferta y demanda.
Crees que en la bolsa el precio de una acción explica el valor de una empresa por la oferta y demanda.
Crees que el precio de la naranja es algo que viene establecido por la oferta y demanda cuando realmente el precio de las cosas las marca alguien, que se puede bajar o no de la burra (en función de lo necesitado que este, es decir, de la fuerza que tenga).

Yo voy a vender a un mercado y quiero vender todos mis huevos … veo a otro que vende los suyos a 1Gex la docena … pues pongo 0,5Gex los míos.
Ahora el que vendía los huevos ¿va a bajar su precio? ¿porque?
Podría comprarme los míos a 0,5 y seguir vendiendo a 1… o incluso subirlos, eso ya depende si hay exceso de huevos ahora (oferta) y no hay tanta demanda para venderlos todos. Si quiere amortizar su inversión vendería una parte de ellos a 1,2 (por ejemplo).
Podrían darse muchísimas variables y la decisión final no depende del mercado o de una ley, depende de una decisión que se va a tomar conociendo ese mercado concreto. Una decisión que es personal, que dependerá de la fuerza o poder económico que tenga. Todo se camufla bajo la idea de esta “ley”

Las decisiones son personales y no hay leyes, hay precios que cada cual pone, pero claro, parece ser que esto se rige por una ley … pero no es la oferta y demanda … es la del más fuerte, y en este caso el fuerte es el que más tiene.
Así lo entiendo yo.
De hecho en los precios de mercado, al final, se negocian según cantidades compradas, fidelidades mostradas, rapelles anuales, cooperación, tratos diferentes … Buff ! Pues al final es un trato de intercambio entre dos personas.
La ley esconde quien realmente pone el precio de un mercado: El trato.
Esto en el capitalismo existe … pero no te lo cuentan.

2 Me gusta

Yo estoy de acuerdo en que el poder de la oferta y la demanda no la puedes anular con la moneda que sea… pero por ejemplo sí con la G1 le puedes dar más poder a la demanda de la gente frente a la demanda de los grandes capitales ya que la moneda tiene una cocreación equitativa y justa, a diferencia del resto de monedas que no son libres por la definición de la TRM.

Es decir, Anton por ejemplo, se podría montar una asociación u organización en el Pais Vasco que junte los DUs de los miembros asociados y que pueden hacer lobby comprando cosas que en el mercado libre estarían muy caras… sin forzar a los vendedores a vender a un precio estipulado o tener que marcar los precios desde ningún centro o arriba… Es un poco lo que hacen los estados con los impuestos y las subvenciones en los precios(ej. carne)… solo que en este caso no hay nada forzado sino que todo sería voluntario en vuestro colectivo.

3 Me gusta

En esto ya nos acercamos un montón!
Me gusta leer estas cosas @kapis!
Efectivamente la moneda libre tiene unas características que nos ofrecen también la posibilidad de establecer las cosas de manera más humana, más cooperativa y desde luego buscando una justicia también en el encuentro del Mercado, un modelo de mercado pone al ser humano como centro y eje de la economía.
Estamos para cuidarnos, necesitamos cuidar y saber que nos cuiden… y eso (como forjadores del dinero que utilizamos) debería entrar en la ecuación del precio final.
Habrá mil fórmulas para hacer las cosas … pero la oferta y la demanda … no es más que un cuento inventado … Cada una de nosotras se hace responsable y entra en la corresponsabilidad a la hora de participar en el mercado.
Pero esto es solo una opinión personal.
Cada cual tendrá su manera de entenderlo y llevarlo a la práctica.

2 Me gusta

A mi tampoco me gusta la idea de ‘ley de la oferta y la demanda’ y como el capitalismo la ha usado para justificarse. En esto 100% de acuerdo.

Quizás a lo que me refiero es otra palabra. Creo que el mejor ejemplo es la futeria de la esquina. Voy una vez por semana, y veo que los precios no son fijos. Los tomates, las fresas… todo cambia de precio. ¿Quién regula eso? Sus proveedores. ¿En qué se basan? Normalmente, entiendo, que en su producción. Cuando es la temporada de un tipo de verdura y tienen mucha producción, los precios bajan, y cuando no es temporada y la producción es más baja, suben los precios. ¿Cuál es la parte fija de todo esto? La verduras no, van cambiando de valor según la temporada. Quizás la moneda, pero, ¿qué diferencia hay entre la moneda y una fruta? Que la moneda no se come, pero las dos tienen un valor. Y el valor de la moneda, también se regula (con mucha menos variación) con el tiempo y según la oferta monetaria que haya. Si hay muchísima moneda, la moneda pierde valor. Así es como lo entiendo yo

Recomiendo leer el punto 2 Precio valor y moneda de la TRM en detalle:
https://foro.moneda-libre.org/uploads/short-url/lsXsVnoA9nZUHSqzA7HyxEtVVXP.pdf

Buenas! Un gran tema de conversación.

Joan pone de manifiesto una de las cosas más difíciles de hacer en esta economia paralela y libre que queremos desarrollar: poner precios y el efecto positivo o negativo que tiene la variación de los mismos en el tiempo, cuando intentamos usar la moneda como reverva de valor.

También tengo mis dudas sobre la ley de la oferta y la demanda en una economia libre basada en una red de confianza.

Donde a mí me gustaria hacer un aporte és precisamente en el lenguaje que usamos.

¿Qué valor tiene la Ğ1?

Yo no creo que la Ğ1 tenga valor alguno. La Ğ1 es una unidad de medida. Concretamente es la unidad de medida del precio (y no del valor subjetivo) que tiene algo susceptible de ser intercambiado (producto, servicio o conocimiento).

¿Qué valor debería tener?

De nuevo, preferiria hacer la siguiente pregunta:

¿Qué precio en junas le pongo a un café?

Y aquí es donde se simplifica todo si respondemos teniendo en cuenta nuestras libertades:

La respuesta, en mi opinión, es que deberías vender un café por la cantidad de junas que tu quieras. Eres libre. Solo hace falta que alguien acepte esa cantidad y compre. Si nadie compra, puedes modificar tu oferta o bajar el precio. Si tienes un precio muy bajo, puedes decidir subirlo o no. Solo tienes que tener en cuenta que eres libre de hacerlo.

Volviendo entonces a una forma más consensuada de poner precios, yo optaria por otro enfoque:

¿Cual és la unidad mínima de la moneda libre? Yo aquí no sé si es la juna o el céntimo de juna. Pongamos por caso que tenemos céntimos de juna, y la cosita más pequeña que queremos intercambiar en una zona económica libre es un grano de café recién cogido del campo. Pues ya lo tenemos: un grano de café puede tener un precio de un céntimo de juna y el resto de cosas por comparación. Cada uno según sus varemos.

Total que si para conseguir un café recién hecho se necesita 20 granos de café, mano de obra, inversión en energia y maquinaria e inversión en el local donde lo vamos a vender, sumamos todo habiendo hecho una comparativa previa de todo con el grano de café que es lo mínimo y sale por … yo que sé: 5 junas.

Otra cosa sobre el cálculo de Stéphane: sería extraordinario en estos momentos, formar parte de una zona económica libre compuesta por 340 millones de seres vivos soberanos, todos miembros de la red de confianza y con libre acceso a los recursos (incluidos los energéticos), los efectos positivos que eso supondría para todo el planeta y para cada uno de nosotros no tendría precedentes.

3 Me gusta

Pues si, más que el valor de una juna es que valor de referencia existe detrás de cualquier DU como fórmula a una equivalencia desde su precio fijado (hoy en 10,51 Junas).
¿1DU=café?
Esto que evita llamar a las cosas por su nombre, es decir, genera una visión manipulada de lo que realmente trata de expresarse, 1€(café)=1DU viene después justificada como una elección inicial y que cuando llegue el momento (nadie dice cuando) ese mercado se regulará.
Esta idea de una mano invisible es una falacia (bajo mi punto de vista) y además se construye sobre decisiones centralizadas
¿El valor del DU?
Un valor universal es algo relativo y por tanto no puede ser algo como un café, una tostada o un grano.
Encontrar otro valor cuantificable y que pueda relacionarse con el ser humano y la comunidad en moneda libre es el primer paso.
Ahora toca pensar … y eso ya, cada uno.

Cada jueves por la mañana se monta un mercado en la calle de mi casa. Es un mercado como los de todos los pueblos. No va de junes. Pero mira que suerte que el puesto de verduras justo en frente de mi puerta vende en moneda libre. Para poner el precio de una lechuga, calcula cuantas horas (o fracción de hora) de trabajo le significa y multiplica por 2DU. Se usan 2DU como una referencia pero si uno tiene más o menos necesidad de junes o el producto es más o menos abundante, o si brilla el sol, el precio final se pone en el momento de la transacción. No sé si esto pasará en el futuro o sí estamos viviendo una época de luna de miel.

Desde luego es hackear el sistema.

Sin duda. Carne también. Cuando la producción es local hay cosas que ni siquiera están a la venta. Rebosts y rutas combativas ya!

1 me gusta
1 me gusta

Respondiendo al video de Mario arriba:

  • Coincido con lo que comentas de que la G1 es una de las monedas alternativas que más empuje están teniendo actualmente en Francia/España… quizás por el hecho de ser descentralizada y no quedarse solo en lo local… que es lo que ha hecho que muchas monedas locales se quemen o paralicen…

  • La moneda libre solo tiene 6 años, no 10-15 como mencionas en el vídeo.

Creo que por Galicia ya tenéis bastante moneda circulando y bastantes miembros… y es bastante fácil convertirse en miembro simplemente en algún encuentro o mercado local, ya que tenéis suficiente gente con calidad de enlace A(Ver la regla de los 5 pasos) para seguir expandiendo sin depender de otras zonas…

Personalmente creo que un café entre 0,5 - 1,5 DU es un valor óptimo para comenzar en toda zona… más caro o más barato que eso provocará problemas a la larga o abusos… o implementará filtros de venta a quienes no participen lo suficiente o no hagan intercambios…

Creo que la renta básica no es posible que te la de la cocreación(1DU al día) sino la comunidad(el colectivo, las cuentas comunes, una futura seguridad social local junera, etc…), que se preocupen por dar ayudas a quienes realmente lo necesiten…

Aquellos que piensan que solo con la cocreación se debería sobrevivir en un día con el trabajo de los demás, están realmente empezando con montar una sociedad desmonetizada(lo cual es lo que queremos todos aquí… pero es el objetivo final, no el principio de las comunidades…)

1 me gusta